Μεσιτικό Γραφείο

Πληροφορίες Σχετικά με το Μεσιτικό Γραφείο της gantas group

Εκμίσθωση Ακινήτων

Για επαγγελματικά ακίνητα

 • Η χρονική διάρκεια μισθωτηρίου είναι τα δώδεκα (12) έτη, όπως προβλέπεται από το νόμο, χωρίς να αποκλείει την έγγραφη αναφορά σε χρονικό διάστημα μικρότερου αυτού .
 • Το όριο παράτασης μισθωτηρίου είναι τα τέσσερα (4) χρόνια και στη περίπτωση που ο εκμισθωτής/ιδιοκτήτης θελήσει να "σπάσει" το συμβόλαιο νωρίτερα του διαστήματος αυτού, υποχρεούται σε αποζημίωση εικοσιτεσσάρων (24) μισθίων προς τον μισθωτή/ενοικιαστή.
 • Στη περίπτωση που ο μισθωτής αποχωρήσει αυτοβούλως δεν δικαιούται καμία αποζημίωση.
 • Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να διευκρινίζεται ποιος επιβαρύνεται τα τέλη χαρτοσήμου, το 3,6% καθώς επίσης το ποσοστό ετήσιας προσαύξησης της κλίμακας 2-2,6% βάση πληθωρισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τέλη χαρτοσήμου εξακολουθούν να ισχύουν για επαγγελματικά ακίνητα.

 • Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να αναφέρεται λεπτομερώς και με ακρίβεια η χρήση του μισθίου και ο μισθωτής οφείλει να περιορίζεται στις δραστηριότητες που αναφέρεται τόσο στο μισθωτήριο όσο και στο καταστατικό της επιχείρησής του/της.
 • Συμβουλευτείτε τον μεσιτικό σας σύμβουλο για τη διερεύνηση φερεγγυότητας του μισθωτή, κατά το μέτρο του δυνατού.
 • Στο συμβόλαιο πρέπει να διευκρινίζεται αν επιτρέπεται η υπεκμίσθωση -μερική ή ολική- και στη περίπτωση που είναι επιτρεπτή πρέπει να παρέχετε τη γραπτή άδεια στον μισθωτή.
 • Φροντίστε να καταθέσετε το μισθωτήριο συμβόλαιο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή σε δύο (2) πρωτότυπα και ένα (1) τρίτο αναλογεί στον μισθωτή/ενοικιαστή.

Για αστικά ακίνητα

 • Ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης είναι τα τρία (3) έτη. Σε περίπτωση που θελήσετε να παραταθεί/ανανεωθεί ο χρόνος μίσθωσης άνω των 3 ετών, πρέπει να συμφωνηθεί εγγράφως, ή με όποιο άλλο τρόπο συναποφασιστεί
 • Ως εγγύηση στα νεόδμητα ακίνητα είθισται τα δύο (2) μισθώματα/ενοίκια και στα παλαιότερα ακίνητα, ένα (1) μίσθωμα/ενοίκιο
 • Στο συμβόλαιο πρέπει να διευκρινίζεται αν επιτρέπεται η υπεκμίσθωση -μερική ή ολική- και στη περίπτωση που είναι επιτρεπτή, πρέπει να παρέχετε τη γραπτή άδεια στον μισθωτή
 • Στο συμβόλαιο πρέπει να διευκρινίζεται ποιος επιβαρύνεται τα τέλη χαρτοσήμου 3,6%, στη περίπτωση που αυτό ισχύει από το νόμο
 • Να διευκρινίζεται το ποσοστό ετήσιας προσαύξησης, η οποία υπολογίζεται βάση πληθωρισμού και κυμαίνεται μεταξύ 2-2,6%
 • Τα κοινόχρηστα βαρύνουν τον μισθωτή καθώς επίσης υποχρεούται να γνωρίζει τους κανονισμούς της πολυκατοικίας και να τους ακολουθεί
 • Σε περίπτωση που θέλετε να μεταβείτε σε επαγγελματική μίσθωση ακινήτου -που μέχρι τώρα χαρακτηριζόταν ως "αστικό"- θα πρέπει να τροποποιήσετε το καταστατικό οικοδομής και, σε περίπτωση απουσίας/έλλειψης αυτού, να έχετε τη γραπτή έγκριση κατά 51% το ελάχιστο, των υπόλοιπων συν-ιδιοκτητών
 • Φροντίστε να καταθέσετε το μισθωτήριο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή σε δύο (2) πρωτότυπα και ένα (1) τρίτο αναλογεί στον μισθωτή/ενοικιαστή
 • Η αμοιβή του μεσιτικού σας συμβούλου δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα (1) εφάπαξ μίσθωμα στο οποίο υπολογίζεται το 19% του Φ.Π.Α. επιπρόσθετα. Η περίπτωση αυτής της αμοιβής ισχύει εφόσον το ακίνητο μισθώθηκε με ενέργειες και πελάτη του μεσιτικού συμβούλου. Ο άνω όρος ισχύει και για τα ακίνητα επαγγελματικής χρήσης.

 Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη Θέρμη και γενικότερα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη εδώ και πολλά χρόνια, στους τομείς των κτηματομεσιτικών, των ασφαλίσεων και της έκδοσης κοινοχρήστων .